Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2191 fdfa 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viafelicka felicka
Wzajemnie! Zapomniałam, jak dużo inspiracji dawała mi ta strona i ludzie, których śledzę :) Dobrze jest wrócić :)
7056 9c24 420
7041 c80c 420
Reposted byniedoskonalosc niedoskonalosc
7040 0201 420
Gloomy days.
Reposted byniedoskonaloscniedonaprawieniadanthemancoookiemonsteeerLaCamisaNegrasatyrlanemefirsarazationsyrenatobecontinuedClaryNoCinderellausagiaddictdeepbluexpiehuszielonykotniedonaprawienia
1452 1f80 420
Reposted byniedoskonaloscrabarbarowyKokosemSkydelancoookiemonsteeerblackfantasiesOnly2youcoookiemonsteeerlottibluebellusmiechproszenuwandamiimiholymoly
1449 d81a 420
Zapomniałam o tej stronie. W przedostatnim poście (kilka lat temu) tęskniłam za podróżami, więc prawie dwa lata temu przeprowadziłam się do Islandii. Jest dobrze. Życie jest fajne. Mam dużo (za dużo) zdjęć.
Reposted byfelickawabnicuidylla
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
8465 3788 420
Tęsknię za górami, za lasami, za naturą, za nieznanym. Tęsknię za podróżą. 
8134 1334 420
Reposted bymaple-leafhashIguuana
8132 0261 420
Reposted byki-adiEinhornZorroTigerleadharathornat
4359 d2f8 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaraaww raaww
7105 761a 420
Reposted fromhabae habae viazucha zucha
3725 83e6 420
Reposted bysarenkiitmakesmecalmkudlatysluchaczka
5315 4d34 420

johnnybravo20:

Wolf Pack (by Micha Roder)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaForestMan ForestMan
2223 e599
2194 c063
2187 7db1 420
Best strawberries from my grandma's garden + a forgotten part of my uncle's orchard, that no one is taking care of anymore.
2165 9a1b 420
Reposted byprzedmaranczowydyziakmrsnobodyyjethragos123lilu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl